0
Košík je prázdny
0

  Všeobecné obchodné podmienky

  VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  (ďalej len ako „VOP“)

  1. IDENTIFIKÁCIA STRÁN, VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

   1. Predávajúcim je v tomto zmysle:  nanoTECH s.r.o., sídlo: Zemplínska 15, 08001 Prešov;  IČO: 43798608 DIČ: 2022474432; zapísaná v Obchodnom Registri Okresného Súdu v Prešove, Oddiel: Sro, Vložka č.: 19289/P

   1. Kupujúcim je : každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka, alebo aby jej predávajúci zaobstaral tovar, ktorý nemá zaradený v ponuke, s úmyslom kúpy tohto tovaru.
    Používaním web-stránok internetového obchodu predávajúceho a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.

     
   2. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1  

  Odbor výkonu dozoru

  tel. č. 051/772 15 97

  fax č. 051/772 15 96

  1. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO A  KUPUJÚCEHO

   1. Práva a povinnosti predávajúceho
    1. Predávajúci je povinný

  dodať na základe potvrdenej objednávky kupujúcemu správny druh tovaru v dohodnutom množstve a cene.

    1. Predávajúci má právo

  - na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

  - stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne na náhradnom plnení.

  O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

   1. Práva a povinnosti kupujúceho
    1. Kupujúci je povinný

  -prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,

  -zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru

  -nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho

    1. Kupujúci má právo

  na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky.

  1. OBJEDNÁVKA, OBJEDNANIE TOVARU, POTVRDENIE OBJEDNÁVKY, SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

   1. Tovar môže kupujúci objednávať nasledovne:

  a) prostredníctvom nákupného košíka na web-stránkach predávajúceho

  b) telefonicky s obchodníkom na kontaktných telefónnych číslach

  c)osobne na prevádzke spoločnosti

   1. Pri objednávaní uvádza kupujúci nasledujúce údaje:

  a) Súkromná osoba (nepodnikajúca osoba, spotrebiteľ) - meno a priezvisko, adresu dodania tovaru, telefónne číslo a e-mail.

  b) Právnická osoba, firma, živnostník,... – uvedie navyše obchodné meno, IČ, DIČ, príp. (IČ DPH) a sídelnú, t.j. fakturačnú adresu.

  Odoslanú objednávku potvrdí predávajúci emailom.

   1. Pri tovare, ktorý je aktuálne nedostupný :

  predávajúci oznámi kupujúcemu dostupnosť a termín dodania tovaru.  Potvrdenie o prijatí objednávky sa chápe ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy.  Kúpna zmluva je uzavretá až potvrdením, že je tovar pripravený na vyzdvihnutie, resp., že bol expedovaný.

   1. Pri tovare, ktorý bol nedostupný:

  je kúpna zmluva uzavretá okamihom potvrdenia zo strany predávajúceho, ktorému predchádzalo overenie dostupnosti a ceny s ktorými kupujúci súhlasil.

  Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

  1. KÚPNA CENA, POŠTOVNÉ A BALNÉ

         1. Cena za tovar

  Predávajúci je platcom DPH. Ceny sú uvádzané vždy dvojmo s DPH aj bez DPH.

  K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu tovaru podľa výšky objednávky. Balné je zahrnuté v cene dopravy.

   1. Platba za tovar

  Platiť za tovar môže kupujúci:

  -na dobierku alebo

  -prevodom na účet predávajúceho na základe proforma (zálohovej) faktúry. Vtedy vystaví predávajúci proforma (zálohovú) faktúru, ktorú pošle spolu s potvrdením objednávky e-mailom. Túto platbu môže kupujúci uskutočniť nasledovne:
                  a) prevodným príkazom zo svojho účtu
                  b) priamym vkladom v hotovosti na účet predávajúceho,

   

  Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.

   1. Prepravné náklady

  Doprava je bezplatná pre všetky objednávky v celkovej cene nad 120,00 € s DPH

  Pre podlimitné objednávky (t.j. do 119,99 €)....... 6,- € vrátane DPH

  Príplatok za platbu na dobierku........................... 2,- € vrátane DPH

  1. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY PRED DODANÍM

   1. Zrušenie objednávky je zo strany kupujúceho :

  Je možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu pokiaľ ešte nedošlo k jeho expedícii. Kupujúci môže objednávku zrušiť v Zákazníckej sekcii na eshope predávajúceho, telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky.

   1. Predávajúci má právo zrušiť objednávku:

  v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar z dôvodu jeho nedostupnosti, zmene ceny s ktorou kupujúci nesúhlasí, alebo vyššej moci. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nie je možné skontaktovať s kupujúcim. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.

  1. DODANIE TOVARU A PRECHOD VLASTNÍCTVA

   1. Tovar k dispozícii „skladom“: je doručovaný štandardne do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim.
   2. Pri tovare, ktorý aktuálne nie je dostupný: O dodacej lehote (termíne dodania tovaru), bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky, alebo mailom. Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku.
   3. Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru vlastnými prostriedkami, alebo kuriérskou službou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru kupujúcemu zavinené prepravcom. V prípade rozdelenia zásielky do viacerých balíkov poštovné a balné platí Kupujúci ako za jeden balík. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru.
   4. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
   5. Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad), dodací a/alebo záručný list.
   6. Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky. Ak tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je kupujúci oprávnený tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia kupujúceho.
   7. Za tovar zodpovedá predávajúci až do okamihu jeho prevzatia kupujúcim.
   8. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento písomne potvrdí prevzatie tovaru. Prevzatím tovaru na dohodnutom mieste prechádza vlastnícke právo k tovaru na kupujúceho. Kupujúci, ktorý nespĺňa definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona, nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.
   9. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.

  1. VRÁTENIE TOVARU PO JEHO DODANÍ, ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

   1. Odstúpenie od zmluvy zo strany právnickej osoby (firma, živnostník)

  Právnické osoby sú z tohto bodu vylúčené a platia pre nich príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. Individuálne však môžeme posúdiť či je možné vrátiť zakúpený tovar, ktorý je ešte možné ďalej dodať a používať ako nový, ale iba za zníženú cenu zodpovedajúcu nákladom, na posúdenie a ďalší predaj takéhoto tovaru.

  Toto však neplatí ak súčasťou tovaru je software, ktorý bol kupujúcemu pridelený, alebo bol kupujúcim aktivovaný.

   1. Odstúpenie od zmluvy  zo strany spotrebiteľa (fyzickej osoby)

  Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. Na tieto účely môže využiť formulár na odstúpenie od zmluvy a zaslať ho v listinnej podobe spolu s tovarom, alebo mailom spolu s uvedením mena a priezviska, adresy, čísla objednávky, dátumu objednania a čísla účtu. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

   1. Podmienky vrátenia tovaru:

  a) tovar musí byť nepoškodený a v pôvodnom nepoškodenom originálnom obale,

  b) tovar musí byť kompletný (vrátane fólií, príslušenstva, záručného listu, dokumentácie, návodu na obsluhu, atď.)

  c) tovar nesmie byt použitý . Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. 

  d) zašlite spolu s dokladom o kúpe a žiadosťou / formulárom o odstúpenií.

   1. Adresa pre vrátenie tovaru:

  Reklamačné oddelenie

  nanoTECH s.r.o.

  Zemplínska 15, 08001 Prešov

  Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Platby budú kupujúcemu vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy.

   1. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru, resp. predávajúci má právo požadovať od kupujúceho preplatenie zníženia hodnoty tovaru a kupujúci je o tejto skutočnosti upovedomený.

  V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

   1. Odstúpenie od zmluvy, nieje možné ak predmetom zmluvy je:

  a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

  b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

  c) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

  d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

  e) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

  f) predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

  g) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

  1. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A ZÁRUKA

  Takmer každý výrobca má vlastné záručné podmienky, ktoré sú dodávané spolu s tovarom alebo sú uverejnené na internetovej stránke výrobcu. Preto by ste sa mali oboznámiť s konkrétnymi záručnými podmienkami najneskôr pri kúpe tovaru, aby sa predišlo prípadným nedorozumeniam. Každý kupujúci je povinný riadiť sa týmito záručnými podmienkami.

  Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich časti) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

  Predávajúci neručí za nesprávny chod zariadenia, ak jeho inštalácia nebola uskutočnená riadne a oprávnenou osobou.

   Predávajúci neručí za škody spôsobené poruchou zariadenia (strata dát a pod.).

  Informácie o reklamačných podmienkach nájdete na webovej stránke v sekcii O nás – Reklamačný poriadok.

  PLNÉ ZNENIE:

  Záručné podmienky

  Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom.

  V prípade, že sa po prevzatí tovaru kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže kupujúci uplatniť svoju Reklamáciu. Pri výrobkoch, ktoré na svoje fungovanie využívajú akumulátor, resp. rôzne druhy batérií, sa bežné opotrebenie akumulátora, resp. batérie, nepovažuje za vadu tohto výrobku, nakoľko sa tu jedná o súčasti výrobkov, ktoré bežným používaním prirodzene strácajú svoju životnosť.

  Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade:

  - neodbornej montáže alebo neodborného uvedenia tovaru do prevádzky

  - neodbornou dodatočnou montážou /demontážou (napr. komponentov PC)

  - používaním v rozpore s technickou dokumentáciou, napr. nadmerným zaťažením zariadenia

  neodbornou manipuláciou, inštaláciou a zanedbanou údržbou

  - používaním tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k tovaru (prašnosť, vlhkosť, chemické pôsobenie, mechanické preťaženie, nesprávne skladovanie a pod.)

  - pokiaľ sa vada prejavuje len pri software, pri ktorom nie je zákazník schopný doložiť legálny spôsob nadobudnutia

  - vady spôsobené počítačovými vírusmi

  -použitím neoriginálneho spotrebného materiálu (pásky, tonery a používanie repasovaných alebo plnených tonerov a cartridgov)

  -tovar je neprimerane znečistený

  -poškodením tovaru kupujúcim počas prepravy

  - pri neodbornej manipulácii s tovarom, t.j. najmä pri: porušení ochranných pečatí a nálepiek, ak na výrobku nejaké sú.

  - bazárový tovar nie je možné reklamovať pre vadu, pre ktorú bol tento tovar predaný v zníženej cene.

  Záručná doba

  Záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa vystavenia dodacieho listu , pokiaľ nie je stanovená iná záručná doba pre konkrétny tovar, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba 24 mesiacov platí pri predaji tovaru na súkromnú potrebu (§ 620 ods. 1 Občianskeho zákonníka).

  Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.

  Pokiaľ kupujúci, nie je spotrebiteľ v zmysle občianskeho zákonníka , ale ak nakupuje ako firma s platným IČO, kúpnopredajnú zmluvu upravuje zákon č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, a záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca či výrobca (spravidla min. 12 mesiacov).

  Ak je na tovar poskytovaná záruka, je potrebné aby bola každá prípadná vada oznámená včas a teda nároky vyplývajúce z vady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

  Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru. Do záručnej doby sa nepočíta doba od reklamácie tovaru až do doby, kedy je kupujúci povinný po skončení záručnej opravy tovar prevziať.

  V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru začína bežať záručná doba odo dňa prevzatia nového tovaru, avšak iba na nový tovar znova od začiatku, od prevzatia nového tovaru.

  V prípade reklamácie nezodpovedáme za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení.

  Všetky opravy uplatnené právom sú v záručnej dobe bezplatné.

  Na darčeky k tovaru nemožno vyššie uvedené uplatniť.

  Pre uplatnenie záruky je nevyhnutne potrebný daňový doklad (faktúra/pokladničný bloček) dodací list a záručný list s uvedením sériového čísla výrobku.

  Kontrola tovaru pri prevzatí

  Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne po jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je nevyhnutné povinne skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení spoločne s prítomným kuriérom. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu Vám bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava, alebo dodaný nový výrobok.

  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho zistení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku, najneskôr do 24 hod od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím ste povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského/českého návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

  V prípade, že tovar pri prevzatí nie je v zhode s kúpnou zmluvou (tzv. rozpor s kúpnou zmluvou), máte právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadaviek kupujúceho buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou.

  Postup pri uplatnení reklamácie

  Pred uplatnením reklamácie dôkladne skontrolujte, čí závada nie je spôsobená nastavením, alebo zapojením výrobku v rozpore s odporúčaním výrobcu. Stručne prekonzultujte s našim technikom (viď kontakt), či nie je možné závadu odstrániť napr. správnym nastavením alebo výmenou ovládačov.

  Pre čo najrýchlejšie vybavenie Vašej reklamácie Vám odporúčame tovar priamo odniesť/zaslať do autorizovaného záručného servisu. Adresy a kontaktné údaje nájdete na našich stránkach resp. stránkach výrobcu.  

  Ak ste sa predsa len rozhodli tovar zasielať k nám upozorňujeme Vás, že doba reklamácie môže byť dlhšia nakoľko taktiež pre účely záručných reklamácií využívame sieť servisných centier výrobcov. Čas potrebný na dodatočné zaslanie tovaru od nás a späť musí byť nevyhnutne zarátaný do reklamačnej doby.

  Balenie. Tovar zabaľte do antistatického obalu a do dostatočne pevného náhradného obalu (napr. primeraná kartónová krabica, v prípade monitorov originálny obal s pôvodnou výplňou), aby nedošlo k poškodeniu pri preprave.

  Pri reklamovanom tovare zašlite aj kompletné príslušenstvo (inštalačné médiá, manuály, káble, atď.) s výnimkou niektorých prípadov.

  K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.

  Adresa pre zaslanie tovaru na reklamáciu:

  Reklamačné oddelenie

  nanoTECH s.r.o.

  Zemplínska 15, 08001 Prešov

  Tovar, prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám - doporučene neznamená na dobierku.

  V prípade, že bol reklamovaný tovar poslaný prepravnou spoločnosťou, prepravu tovaru naspäť zákazníkovi zabezpečuje obchodník prepravnou spoločnosťou na svoje náklady. Akýkoľvek iný spôsob prepravy hradí zákazník.

  UPOZORNENIE: 

  Tovar nesmie byt mechanicky (zlomený plošný spoj, prasknuté - polámané, či ináč deformované konektory, odlomené časti...), ani elektricky (napr. prepólovanie, prepätie - výboj blesku, spálené cesty na plošnom spoji) poškodený, nesmie mať prelepované či poškodené štítky sériových a iných identifikačných čísel či plômb inak automaticky strácate nárok na záruku a tovar sa považuje za nereklamovateľný.  Výrobok taktiež nesmie javiť známky násilného pokusu o otvorenie a nesmie byt poškodený živelnou pohromou.

  V prípade poškodeného výrobku zákazníkom, po dohode so zákazníkom, vieme poslať poškodený výrobok na posúdenie výrobcovi.

  V takom prípade sa nejedná o reklamáciu, ale o „Podmienečnú“ či „Neoprávnenú“ reklamáciu a doba vybavenia môže presiahnuť 30 dní. V prípade neuznania poškodenia výrobku zo strany výrobcu poškodený výrobok bude zaslaný zákazníkovi na jeho náklady, v prípade, že požiada o jeho vrátenie.

  V prípade neoprávnenej reklamácie bude zákazníkovi tovar vrátený až po uhradení nákladov vzniknutých neoprávnenou reklamáciou.

  Doba vybavenia reklamácie

  Reklamačné konanie začína dňom prijatia tovaru servisným oddelením, nie dátumom podania zásielky. Ak je tovar pred koncom záruky doporučujeme zvážiť, či počas doby prepravy neuplynie záruka na reklamovaný tovar. V takom prípade je požadovanie záruky na tovar bezpredmetné. Záručná doba začína plynúť dňom vystavenia dodacieho listu.

  V prípade oprávnenej záručnej reklamácie bude tovar v čo najkratšom možnom termíne (bežne 10-15 dní, maximálne 1 mesiac) opravený, pripadne vymenený za iný opravený, alebo nový kus rovnakého typu.

  V prípade, že nie je možne vyriešiť reklamáciu opravou, alebo výmenou za rovnaký typ, vyhradzujeme si právo riešiť reklamáciu výmenou za iný výrobok s rovnakými alebo lepšími vlastnosťami (napríklad u pevných diskov - disk s najbližšou vyššou dostupnou kapacitou, u CD ROM mechaník - mechaniku s najbližšou vyššou rýchlosťou, u procesorov - procesor s najbližšou vyššou frekvenciou a pod.)

  O stave ako aj vyriešení reklamácie informujeme mailom na Vami uvedenú adresu uvedenú pri registrácii, prípadne telefonicky ak bol tovar zakúpený a reklamovaný priamo na prevádzke spoločnosti bez internetovej objednávky. Nezasielame výzvy o vybavení reklamácie v písomnej podobe.

  Spôsob odstránenia vady

  Počas záručnej doby zaistí predávajúci alebo autorizované stredisko odstránenie závady.

  Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť neopraviteľný výrobok výrobkom identickým, novým, alebo výrobkom, ktorého technické parametre plne nahradia neopraviteľný výrobok.

  Ak výrobca zriadil autorizované stredisko, vybavujeme reklamáciu priamo prostredníctvom tohoto autorizovaného servisného strediska. Využívaním autorizovaných servisných stredísk značne urýchlite vybavenie svojich reklamácii.

  V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej závady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá závada alebo 4x rôzna závada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

  Alternatívne riešenie sporov

  V prípade, že kupujúci - spotrebiteľ nebol spokojný s vybavením reklamácie predávajúcim alebo keď sa kupujúci – spotrebiteľ obrátil na predávajúceho so žiadosťou o nápravu a nebol spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má kupujúci – spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na takúto žiadosť odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci – spotrebiteľ právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z..  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. (zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

  Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 lz. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.

  Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov:

  Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

  Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

  Odbor výkonu dozoru:

   tel. č. 051/7721 597

  fax č. 051/7721 596

  1. MARKETINGOVÉ AKCIE, BONUSY A ZĽAVY

  Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

  1.  SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na webovej stránke v sekcii O nás - GDPR.

  Kupujúci berie na vedomie, že je povinný predávajúcemu poskytnúť osobné údaje v správnej a pravdivej forme a je tiež povinný informovať predávajúceho o každej zmene svojich osobných údajov. Kupujúci potvrdzuje, že osobné údaje, ktoré poskytol, sú správne.

  1.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

  Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka (v prípade ak kupujúci nevystupuje ako spotrebiteľ), zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku

  Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

  Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá. je splnená umiestnením na internetovej stránke.